Renoplast realizacje

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Dzień z tarasami i balkonami! - Czytaj całośćDzień z tarasami i balkon­ami” w sieci­ach sklepów Cas­torama.
Na wyz­nac­zonych stoiskach przez cały miesiąc nasi przed­staw­iciele doradza jak poprawnie wykonać taras lub balkon, oraz odpowiedzą na wszys­tkie tech­niczne pytania.

Ter­miny spotkań:


Poniedzi­ałek 22 wrześ­nia
Szczecin – ul. Wiosenna **
W godz­i­nach: 1519
Nowy Targ**
W godz­i­nach: 814


Wtorek 23 wrześ­nia
Zielona Góra
W godz­i­nach: 1014
Katow­ice
W godz­i­nach: 811


Środa 24 wrześ­nia
Sos­nowiec
W godz­i­nach: 1114


Czwartek 25 wrześ­nia
Bytom
W godz­i­nach: 814


Piątek 26 wrześ­nia
Kraków Zakopi­anka
W godz­i­nach: 711
Kraków Podgórze
W godz­i­nach: 1115
Kielce
W godz­i­nach: 1115

Dzień z tarasami i balkonami! - Czytaj całość

Docieplanie tarasów - Czytaj całość

Na przełomie wakacji w mag­a­zynie Inżynier budown­ictwa 78 ukazał się artykuł dr inż. Moniki Siew­czyńskiej o tem­atyce docieple­nia tarasów, związany między innymi ze zmi­aną przepisów doty­czą­cych ochrony cieplnej budynków.

„Zmi­ana przepisów doty­czą­cych ochrony cieplnej budynku powoduje, w przy­padku remon­tów, konieczność zwięk­szenia izo­lacji ter­micznej tarasów i balkonów.

W budynkach wys­tępują różné formy balkonów, tarasów, log­gii i port­fen­etr. Balkon jest powierzch­nią nad­wies­zoną na piętrze, wysuniętą z lica ściany, ogrod­zoną balustradą. Log­gia to wgłę­bi­e­nie w budynku zmniejsza­jące do pewnego stop­nia powierzch­nię wnętrza; może być: otwarta – przekryta tylko sklepi­e­niem, ogrod­zona balustradą lub zamknięta – przeszk­lona. Log­gia może być pow­tarzana na każdej kondy­gnacji – wów­czas płytę z oby­dwu stron otacza powi­etrze zewnętrzne aż do czasu, gdy któraś z nich nie zostanie zabu­dowana. Płytę poje­dynczej log­gii można przyrów­nać do tarasu nad ogrze­wanym pomieszcze­niem. Również sufit log­gii może wyma­gać docieple­nia, jeśli na wyższej kondy­gnacji jest pomieszcze­nie. W przy­padku log­gii wgłębionych ocieple­nie jest wyma­gane na pły­cie, sufi­cie i ścianach bocznych. Taras to sze­roka płaszczyzna umieszc­zona na parterze, piętrze lub dachu, zazwyczaj ogrod­zona balustradą. Pod tarasem zna­j­duje się pomieszcze­nie ogrze­wane lub nieogrze­wane. Gale­ri­ajest kry­tym balkonem obie­ga­ją­cym salę dookoła lub zna­j­du­ją­cym się na zewnątrz budynku; ogrod­zona jest balustradą. Gale­ri­owiec to wysoki budynek mieszkalny, w którym wejś­cia do poszczegól­nych mieszkań prowadzą z zewnętrznej galerii umieszc­zonej na każdym piętrze [1]. Zewnętrzna klatka schodowa często jest nieogrze­wana, może być otwarta lub otoc­zona ścianami. Port­fen­etr jest oknem się­ga­ją­cym do podłogi. Ze względu na wyma­gania bez­pieczeństwa w dol­nej części powinno być zabez­piec­zone balustradą (lub bez­pieczną szybą); często wys­tępuje wraz z niewielkim wysunię­ciem tworzą­cym mały balkon.”

Docieplanie tarasów - Czytaj całość

Pokazy wykonawcze - Czytaj całość

banerPrzez okres wakacji w sieci sklepów Cas­torama firma Reno­plast będzie przeprowadzać bezpłatne pokazy wykon­aw­cze pod hasłem „Zrób to raz a dobrze”, prezen­tu­jące poprawne wyko­nanie tarasu i balkonu krok po kroku.

Najbliższe pokazy szkoleniowe

castorama

SIER­PIEŃ

Oświęcim ul. Zatorska 1
1 sier­pień od godziny 16:00


Bytom al. Jana Nowaka – Jezio­rańskiego
3 sier­pień od godziny 16:00


Sos­nowiec ul. Dłu­gosza 82 9 sier­pień od godziny 15:00

Katow­ice ul. Roździeńskiego 198
10 sier­pień od godziny 15:00


Kielce ul. Wrzosowa 42
16 sier­pień od godziny 15:00


Biel­sko– Biała ul. Warsza­wska 186
16 sier­pień od godziny 16:00


Częs­to­chowa ul. Jana Pawła II 2
16 sier­pień od godziny 11:00


Łódź Piekar­nia ul. Wróblewskiego 31
17 sier­pień od godziny 12:00


Łódź Zgier­ska ul. Siko­rskiego 26 17 sier­pień od godziny 15:00

Oświęcim ul. Zatorska 1
17 sier­pień od godziny 16:00SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pokazy wykonawcze - Czytaj całość

Katalog produktów

Katalog renoplast Zobacz katalog produktów
Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej
$(document).ready(function() { $("a[href^='http://']:not(.internal)") .not("[href*='www.renoplast.pl']") .addClass("external") .attr('target', '_blank') .bind('click keypress', function(event) { var code=event.charCode || event.keyCode; if(!code || (code && code == 13)) { if(pageTracker){ pageTracker._trackEvent('outgoing', 'click', this.href); }; }; }); $('a[href$=".pdf"], a[href$=".zip"], a[href$=".doc"], a[href$=".xls"]') .bind('click keypress', function(event) { var code=event.charCode || event.keyCode; if(!code || (code && code == 13)) { if(pageTracker){ pageTracker._trackEvent('downloads', 'click', this.href); }; }; }); }); var tbr_timer=0; setTimeout('tbr_timer=1', 10000); window.onbeforeunload = function() { if (tbr_timer==1) { _gaq.push(['_trackEvent', 'Zamykanie', 'Strona', location.pathname]) } }; >