Renoplast realizacje

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Dzień z tarasami i balkonami! – 22 – 23.11.2014 - Czytaj całośćDzień z tarasami i balkon­ami” w sieci­ach sklepów Cas­torama.
Na wyz­nac­zonych stoiskach przez cały miesiąc nasi przed­staw­iciele doradza jak poprawnie wykonać taras lub balkon, oraz odpowiedzą na wszys­tkie tech­niczne pytania.

Ter­miny spotkań:


Sob­ota 22 listopada
Warszawa Pop­u­larna
W godz­i­nach: 1115


Niedziela 23 listopada
Warszawa Pop­u­larna
W godz­i­nach: 1115

Dzień z tarasami i balkonami! – 22 – 23.11.2014 - Czytaj całość

Docieplanie tarasów - Czytaj całość

Na przełomie wakacji w mag­a­zynie Inżynier budown­ictwa 78 ukazał się artykuł dr inż. Moniki Siew­czyńskiej o tem­atyce docieple­nia tarasów, związany między innymi ze zmi­aną przepisów doty­czą­cych ochrony cieplnej budynków.

„Zmi­ana przepisów doty­czą­cych ochrony cieplnej budynku powoduje, w przy­padku remon­tów, konieczność zwięk­szenia izo­lacji ter­micznej tarasów i balkonów.

W budynkach wys­tępują różné formy balkonów, tarasów, log­gii i port­fen­etr. Balkon jest powierzch­nią nad­wies­zoną na piętrze, wysuniętą z lica ściany, ogrod­zoną balustradą. Log­gia to wgłę­bi­e­nie w budynku zmniejsza­jące do pewnego stop­nia powierzch­nię wnętrza; może być: otwarta – przekryta tylko sklepi­e­niem, ogrod­zona balustradą lub zamknięta – przeszk­lona. Log­gia może być pow­tarzana na każdej kondy­gnacji – wów­czas płytę z oby­dwu stron otacza powi­etrze zewnętrzne aż do czasu, gdy któraś z nich nie zostanie zabu­dowana. Płytę poje­dynczej log­gii można przyrów­nać do tarasu nad ogrze­wanym pomieszcze­niem. Również sufit log­gii może wyma­gać docieple­nia, jeśli na wyższej kondy­gnacji jest pomieszcze­nie. W przy­padku log­gii wgłębionych ocieple­nie jest wyma­gane na pły­cie, sufi­cie i ścianach bocznych. Taras to sze­roka płaszczyzna umieszc­zona na parterze, piętrze lub dachu, zazwyczaj ogrod­zona balustradą. Pod tarasem zna­j­duje się pomieszcze­nie ogrze­wane lub nieogrze­wane. Gale­ri­ajest kry­tym balkonem obie­ga­ją­cym salę dookoła lub zna­j­du­ją­cym się na zewnątrz budynku; ogrod­zona jest balustradą. Gale­ri­owiec to wysoki budynek mieszkalny, w którym wejś­cia do poszczegól­nych mieszkań prowadzą z zewnętrznej galerii umieszc­zonej na każdym piętrze [1]. Zewnętrzna klatka schodowa często jest nieogrze­wana, może być otwarta lub otoc­zona ścianami. Port­fen­etr jest oknem się­ga­ją­cym do podłogi. Ze względu na wyma­gania bez­pieczeństwa w dol­nej części powinno być zabez­piec­zone balustradą (lub bez­pieczną szybą); często wys­tępuje wraz z niewielkim wysunię­ciem tworzą­cym mały balkon.”

Docieplanie tarasów - Czytaj całość

Dobudowa wysokiego tarasu - Czytaj całość

Jaki taras zbu­dować na wysokim parterze? Można się zde­cy­dować na dostaw­iany o kon­strukcji drew­ni­anej, stalowej lub betonowej albo na budowlę ziemną.

Architek­tura domu oraz ksz­tałt i wymi­ary dzi­ałki mają wpływ na to, jaki rodzaj tarasu sprawdzi się przy wysokim parterze.

Dobudowa wysokiego tarasu - Czytaj całość

Katalog produktów

Katalog renoplast Zobacz katalog produktów
Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej